top_barre2.jpg (2291 octets)
 
News en Promo !

Edito

 
softwareSymbolenHardware CADSupplies voor Plotters en Printersgratis presentatieopleidingdocumentatie op aanvraagBestelbonAlgemene voorwaarden2de hand

 

 

Algemene verkoopsvoorwaarden

 
 

 

 1. De prijzen die worden aangegeven in de documenten die uitgaan van onze vennootschap gelden slechts als inlichting en binden ons niet.

 

 1. Iedere bestelling impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van huidige algemene verkoopsvoorwaarden, zij kunnen niet worden geannuleerd door de algemene of bijzondere voorwaarden, van onze klant, behoudens indien COMEPLAN hier schriftelijk en uitdrukkelijk mee instemt.

 

 1. Behoudens andersluidend beding, gelden de leveringstermijnen slechts als inlichting zodat geen enkele bestelling kan worden geannuleerd omwille van het verstrijken van de leveringstermijn.

 

 1. Wie bestelt wordt verondersteld daartoe gemachtigd te zijn.  Alleszins is de persoon die besteld heeft hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de betaling van de factuur die betrekking heeft op de bestelling.

 

 1. De koopwaar die, zelfs franco, verstuurd wordt, reist steeds onder de verantwoordelijkheid van de bestemmeling, die ook het risico draagt.  De koopwaar die bij een derde geleverd wordt blijft onder de verantwoordelijkheid van de koper.

 

 1. De stopzetting van onze leveringen wegens overmacht of andere onvoorziene omstandigheden, zoals oorlog, staking of lock-out, brand of overstroming, machinebreuk, enz., kan geen aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

 

 1. De koper moet de verkoper van iedere klacht verwittigen en hem de mogelijkheid geven om iedere nuttige vaststelling te doen.  Geen enkele klacht zal nog ontvankelijk zijn indien zij niet per aangetekend schrijven kenbaar wordt gemaakt binnen acht dagen na het vertrek van de koopwaar uit onze opslagplaats.

 

 1. Wij kunnen enkel aansprakelijk worden gesteld voor ons eigen bedrog of zware fout.  Het bedrag van de schadevergoeding die wij eventueel verschuldigd zouden zijn, kan in geen geval de factuurprijs overtreffen.  De klant vrijwaart ons in elk geval tegen iedere vordering van derden gegrond op onze betrekking met hem.

 

 1. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies of de beschadiging van niet afgehaalde koopwaar die zich in onze opslagplaats bevindt

 

 1. Behoudens bijzondere voorwaarden, zijn onze facturen betaalbaar op de vervaldag die aangegeven is op de factuur en, indien niets aangegeven is, dertig dagen na facturatiedatum.

 

 1. Behoudens andersluidend beding, zijn installatie en vorming niet in onze prijzen begrepen.  Elke bijkomende prestatie zal het voorwerp uitmaken van aparte facturatie.

 

 1. De verkochte koopwaar blijft onze eigendom tot de volledige betaling van de verschuldigde sommen.

 

 1. Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekenstelling rente geven a rato van 1% per maand.  Bovendien is een schadevergoeding verschuldigd a rato van 15% met een minimum van 125 eur.

 

 1. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddelijk opeisbaar.

 

 1. Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken te Brussel bevoegd, welke de plaats ook weze waar de overeenkomst ontstaan is of uitgevoerd moet worden, zelfs indien er verschillende verweerders zijn of ingeval van vordering in vrijwaring.  De verkoper houdt zich niettemin het recht voor om de klant te dagvaarden voor de rechtbanken van diens zetel of woonplaats.

   

 2. DESIGNCAD TECHNICAL SUPPORT - ScanPro en modules en adviesdienst:

  COMEPLAN verzekerd U dat zij de officieel en exclusief distributeur van DesignCAD en ScanPro is voor Belg´e en Luxemburg. Technische dienst is direkt per fax of per mail door COMEPLAN aan de end-user gegeven voor de europeese versie (als gekocht met support). Als noodzakelijk, zal COMEPLAN de klant bellen voor technische dienst na zijn fax of zijn mail. De klant moet bij COMEPLAN zijn registratie kaart terug sturen om de technische dienst krijgen. Periode: 1 jaar geldig. Als distributeur, heeft COMEPLAN geen verantwoordelijkheid van de eventuele bugs (fouten) van de software dat ze verkopen (de waarborg van DesignCAD produkten is de waarborg gegeven door de concepteur op zijn produkt zoals de waarborgen van Microsoft produkten zijn door Microsoft gegeven).

  Als u niet bent geabonneerd op het jaarlijkse ondersteuningscontract en u een beroep doet op onze diensten voor persoonlijke assistentie per e-mail of telefoon voor persoonlijke technische ondersteuning op een van onze software, namelijk DesignCAD Pro, ScanPro of een andere vorm van consultancy, Comeplan zal een factuur voor vergoedingen opstellen.
  Zoals vermeld in onze offertes en op onze facturen, kan de aankoop van onze software worden gedaan met of zonder de optie 1 jaar ondersteuningscontract van Comeplan.
  Dit contract kan jaarlijks worden verlengd. De huidige prijs van dit jaarlijkse ondersteuningscontract is op aanvraag of op onze site beschikbaar.

  Voor klanten die dit contract niet hebben ondertekend of die het niet hebben verlengd, onze consultancydiensten, evenals voor andere consultancydiensten of advies die niet het onderwerp zijn van een offerteaanvraag, wordt dan binnen 15 minuten per dienst gefactureerd. De huidige prijs van dit jaarlijkse ondersteuningscontract is op aanvraag of op onze site beschikbaar. Deze factuur omvat de tijd van de dienstverlener bij de klant, de administratieve tijd van het dossier en de tijd voor het bestuderen van software of andere zaken die worden verwerkt om zo goed mogelijk op klanten te reageren.

  Comeplan kan in ieder geval niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele bugs (fouten) in de software of niet bestaande functies die het probleem of de vraag van de klant niet oplossen.
  Comeplan verbindt zich ertoe om de vraag of opmerking van de klant zo goed mogelijk op te volgen, maar dit zonder resultaatgarantie. Indien nodig neemt Comeplan contact op met de softwarefabrikant om zijn mening te geven over het probleem of de vraag van de klant.
  Het resultaat van de door dienst gefactureerde dienst is consultancytijd en kan niet worde
  n gekoppeld aan de betaling van de factuur voor de dienst.

  De waarborg en de ondersteuning van DC CAD Industrie, DC CAD Elektro, DC CAD Alarm of DC CAD Sanitair (Verwarming) zijn gegeven aan de mensen van de firma's die de specifieke support contract hebben gekocht. Deze dienst is direkt door onze partner die gespecialiseerd is over deze produkten gegeven tijdens zijn openingsuren: Deze support is per e-mail, per fax, per internet  (en ook soms per telefoon in de voormidag) gegeven.

  TECHNISCHE DIENST VAN DE ANDERE SOFTWARES (COMPUTERPROGRAMMA'S:

  De ondersteuning van de andere softwares die besteld zijn bij Comeplan zal direkt door de fabrikant  volgens de waarbog, de ondersteuning en verkoopsvoorwaarden van deze gegeven zijn.

   

 3. WAARBORG :

  Support en waarborg gebeurd tijdens de kantooruren van Comeplan of deze van onze leverancier of de fabrikant.

  Softwares:  CDs en softwares zijn geagarandeert volgens de modaliteiten van haar fabrikanten. Comeplan verzekerd een maan waarbog op de Cds van zijn eigen productie (ontwikkeling). Wij raden aan de klant een kopij (back-up) van uw CD of programma (gedownload) te maken en ook te noteren of te houden in een veilige plaats uw serial nr van uw software.

  Comeplan mag niet verwantwoordelijk beschouwd zijn voor het  verlies van een CD of van een software geleverd via downloading of van van enige andere.  De klant heeft de verantwoordelijkheid van zijn serie nr. Comeplan mag niet verwantwoordelijk beschouwd zijn voor het  verlies van een serie nummer.

  Hardware:

  De waarborg op materiaal (op site of niet) wordt beslist na telefonisch contact met de technische dienst van Comeplan en/of van de fabrikant/leverancier op basis van de diagnose van het probleem.

  Technische support zal eerst telefonisch of via e-mail gebeuren om zo het probleem proberen op te lossen met de fabrikant, de leverancier of met Comeplan. Als het nodig blijkt zal Comeplan aan de leverancier vragen de waarborg procedures uit te voeren.

  Als distributeur of dealer, draagt COMEPLAN geen verantwoordelijkheid voor de eventuele bugs (fouten) van bijgeleverde softwares en voor materialen dat wij verkopen: de waarborg van onze produkten is de waarborg die door de constructeur van het produkt wordt gegeven zoals bv de waarborg van Microsoft producten door Microsoft wordt gegeven.

  Comeplan draagt geen verantwoordelijkheid voor de eventuele schade aan het geleverde materiaal (hardware of software) of op de definietieve werking van het geleverde materiaal.

   

 

 
Prijslijst geldig op .De prijzen zijn exclusief  BTW  en kunnen zonder aankondiging gewijzigd worden. Prijzen geldig voor afhaling in onze kantoren. Illustraties zijn niet bindend. Onze algemeen voorwaarden zijn van toepassing en zijn beschikbaar op aanvraag. - Bedrijfinformatie